Meest gestelde vragen ouders

Vanaf welk moment en hoe kan ik mijn kind aanmelden voor gastouderopvang?
Vanaf het moment dat u zwanger bent kunt u uw kind aanmelden. Dit doet u via het inschrijfformulier op onze website. U kunt ook bellen met het gastouderbureau, het telefoonnummer is 06-15046232.

Met welke tijdsbestek moet ik rekening houden voordat de opvang bij een gastouder kan starten?
Aan de hand van het intakegesprek gaan wij op zoek naar een gastouder. Het is belangrijk dat de wensen van de ouders goed aansluit bij wat een gastouder kan bieden. Wanneer wij een geschikte gastouder vinden in ons bestand, dan kan de opvang ongeveer 4 weken na aanmelding starten. Is Idejaal genoodzaakt een gastouder te werven, dan zal de start van de opvang langer duren.

Wat moet ik als ouder ondernemen voordat de opvang daadwerkelijk kan starten?
U dient uw kind in te schrijven bij het gastouderbureau, dit kan d.m.v. het inschrijfformulier. U heeft een intakegesprek gehad met de bemiddelingsmedewerkster van Idejaal. U heeft de overeenkomst met het gastouderbureau ondertekend en teruggestuurd.

Kan ik zelf een gastouder meebrengen?
Uiteraard kunt u zelf uw gastouder meebrengen en in laten schrijven bij het gastouderbureau. Wel moet de gastouder voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang als u gebruik wilt kunnen maken van de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.
De gastouder kan ook familie van u zijn. De gastouder mag alleen niet op hetzelfde adres als u wonen.

Wat zijn de kosten van gastouderopvang?
U betaalt per kind, per uur een vergoeding aan de gastouder. Idejaal verstrekt richtlijnen met betrekking tot dit uurtarief. Gastouder en ouder zijn er echter vrij in zelf een ander tarief te hanteren.
Naast de opvangvergoeding betaalt u per kind uitvoeringskosten aan het gastouderbureau.
Over beide ontvangt u tegemoetkoming van de belastingdienst.

Waarvoor betaal ik uitvoeringskosten?

 • Intakegesprek met de ouder
 • Intakegesprek met de gastouder
 • Zoeken naar een geschikte gastouder
 • Bemiddeling tussen gastouder en ouder
 • Kennismakings- en koppelingsgesprek organiseren en bijwonen
 • Benodigde overeenkomsten opstellen en waar nodig wijzigen
 • Informeren van ouders en gastouders over de laatste ontwikkelingen betreffende kinderopvang
 • Begeleiding en ondersteuning bieden bij opvoedkundige en pedagogische zaken
 • Dagelijkse bereikbaarheid van het gastouderbureau
 • Verzorgen van de facturatie
 • Uitbetalen van de gastouder (kassiersfunctie)
 • Zorgen van deskundigheidsbevordering gastouder
 • Verzorgen van de verplichte EHBO cursus gastouder
 • Jaarlijks evaluatiegesprek met de vraagouder en gastouder
 • Bezoeken gastouder minimaal twee keer per jaar
 • Jaarlijkse uitvoering Risico Inventarisatie veiligheid, hygiëne en gezondheid
 • Jaaropgave voor ouder en gastouder
 • Zoeken van gastouder als de huidige stopt

Hoe verloopt de facturatie en wat houdt de kassiersfunctie in?
De gastouder voert voor de 5e van de nieuwe maand de uren online in op de persoonlijke Idejaal pagina. Ouders keuren de uren z.s.m. (doch uiterlijk binnen 3 dagen) goed of voeren een wijziging door. Vervolgens factureert en incasseert het gastouderbureau de uitvoeringskosten en opvangkosten rond de 10e van de maand. Binnen 5 dagen betaalt Idejaal uit aan de gastouder.
De opvangkosten worden bepaald door het aantal uur opvang dat is afgenomen.

Wat wordt er gefactureerd als een ouder een maand geen opvanguren afneemt?
U ontvangt dan alleen een factuur voor de uitvoeringskosten van die maand, omdat deze kosten over het jaar verspreid worden.

Hoe weet ik wat de kosten voor gastouderopvang voor mij zullen zijn?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met het gastouderbureau voor een berekening.

Kan ik meer uren afnemen als in de overeenkomst is opgenomen?
In overleg met de gastouder kunt u extra opvang afnemen.

Mag een gastouder een afwijkend uurtarief hanteren dan de richtlijnen van Idejaal?
Dat mag. Ouders zullen hierover vooraf worden geïnformeerd.

Hoe ga ik als ouder om met ziekte van mijn kind?
Het hangt ervan af welke afspraken ouders en gastouder hebben gemaakt, maar ook van de ernst van de ziekte. Sommige gastouders staan er voor open om kinderen die ziek zijn op te vangen. Andere gastouders zullen daar niet altijd voor open staan, omdat er meer kinderen aanwezig zijn. De gastouder heeft de eerste opvangweek (7 dagen vanaf ziekmelding) recht op doorbetaling op de dagen dat ze anders opvang zou hebben geboden.

Krijg ik kinderopvangtoeslag?
Voor gastouderopvang kunt u als ouder kinderopvangtoeslag ontvangen. Kijk voor de voorwaarden bij hoofdstuk tarieven of op www.toeslagen.nl. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van o.a. uw gezamenlijke toetsingsinkomen en het aantal uren opvang dat u gaat afnemen.
U komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw gastouder en het gastouderbureau ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang.
Voor de tegemoetkoming die een ouder ontvangt geldt een maximum uurtarief, dit is in 2024 € 7,53. Er zijn geen maximum aantal uur aan opvang gebonden.

Wie vraagt de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag aan?
U vraagt zelf uw tegemoetkoming aan via www.toeslagen.nl. Bij de aanvraag kunt u gebruik maken van de offerte/berekening die u bij ons kunt aanvragen en u dient het LRK nummer van de gastouder in te vullen. Het LRK nummer kunt u zelf opzoeken op www.landelijkregisterkinderopvang.nl of vraag hiernaar bij het gastouderbureau.
Uiteraard willen wij u helpen bij het aanvragen van de toeslag.